سامانه ترفیع  Members  
 
 
 
 
اعلانات
تاریخ ثبت درخواست پایه تشویقی اعضای هیأت علمی برای سال 1398 ( نوبت دوم)

مطابق دستورالعمل اعطای پایه تشویقی مصوب هیأت امنای محترم دانشگاه، به منظور بررسی درخواست های پایه تشویقی آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی که مشمول این دستورالعمل می شوند، حداکثر تا تاریخ 20 / 8 / 98 امکان و مهلت ثبت درخواست و تکمیل پرونده در سامانه ترفیع وجود دارد.