سامانه ترفیع  Members  
 
 
 
 
اعلانات
شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

مصوب ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ( مورخ 16 / 12 / 1395 )

 

دانشگاه گیلان بر اساس ماده 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و به منظور ارج نهادن به خدمات ارزنده و چشمگیر اعضای هیأت علمی خود در حوزه های آموزشی ، پژوهشی، فرهگی و اجرایی، با رعایت مفاد این شیوه نامه، پایه های تشویقی با تشخیص کمیته ترفیع متشکل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون پژوهشی و فنآوری ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و یک عضو هیأت علمی به نمایندگی از طرف ریاست محترم دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه اعطا می کند.

 

ماده 1: موارد اعطای پایه های تشویقی به شرح زیر می باشد:

الف) برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره های معتبر علمی ملی و بین المللی که توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی برگزار می گردد (نظیر خوارزمی ، جوان خوارزمی ، رازی و فارابی) (یک پایه در هر مورد و حداکثر دو پایه در طول خدمت )

ب) محققین برگزیده به عنوان پژوهشگران برتر کشوری ( یک پایه در طول خدمت )

پ) اعضا هیات علمی منتخب نمونه کشوری (یک پایه در طول خدمت)

ت) اعضای هیات علمی دارای نظریه تصویب شده توسط هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ( یک پایه در طول خدمت)

ث) اعضای هیات علمی منتخب به عنوان استاد ممتاز دانشگاه (دو پایه)

ج) اعضای هیات علمی منتخب به عنوان یک درصد دانشمندان برجسته معرفی شده از طرف پایگاه استنادی تامسون رویتر (یک پایه در طول خدمت)

چ) اعضای هیات علمی دارای مقاله ی چاپ شده در مجلاتی که در یک پنجم بالای EF رشته گرایش باشند (یک پایه در طول خدمت)

( Eigen Factor یک فاکتور جامع ارزشی برای نشریات است که در محاسبه آن بر خلاف ضریب تأثیر، ارجاع نشریه به خود حذف شده و امتیاز ارجاع توسط نشریات مختلف بسته به امتیاز مجلات با ارزش متفاوت منظور می شود.  www.eigenfactor.org )

ح) مولفین کتاب هایی که در جشنواره کتاب سال که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می گردد و به تایید ریاست جمهوری ، به عنوان کتاب سال شناخته می شوند  وبر اساس نظرات کتبی سایر مولفین ، سهمی بیش از  50 درصد در تالیف ان کتاب داشته باشند ( یک پایه در طول خدمت )

خ) یک نفر از میان منتخبین برترین های اموزشی دانشگاه که بیشترین امتیاز را کسب نموده باشند  ( حداکثر یک پایه در طول خدمت)

د) دو نفر مجری برتر طرح های پژوهشی ملی با استانی مرتبط با جامعه در هر سال با جذب اعتبار برابر با حداقل یک درصد اعتبار پژوهشی دانشگاه با معرفی شورای پژوهشی دانشگاه به کمیته ترفیع و طی مراحل پیش بینی شده در ایین نامه ( حداکثر دو پایه در طول خدمت)

ماده2  : در صورتی که کسب امتیازات پژوهش و فناوری اعضای هیات علمی ذخیره شده به امتیاز 70 برسد ، به عضو هیات علمی مشمول ضمن کسر امتیازات ذخیره شده ، یک پایه تشویقی اعطا می شود . در این ماده حداقل 80 درصد امتیاز پژوهشی و فناوری می بایست از پژوهش های فهرست زیرباشد :

  • مقاله علمی پژوهش ( حداقل 20 امتیاز )
  • طرح پژوهشی و فناوری برون دانشگاهی
  • اختراع یا اکتشاف
  • تولید دانش فنی و تجاری سازی فناوری
  • تالیف یاتصنیف کتاب
  • مقاله علمی – ترویجی (حداکثر 20 درصد)

تبصره - امتیازات موضوع این ماده، در چارچوب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی محاسبه می شود.

ماده3 : به اعضای هیات علمی که در امور اجرایی فعالیت های شابان توجهی داشته اند(10 درصد مدیران ) بر اساس ارزشیابی سالیانه مدیران که توسط دفتر نظارت و ارزشیابی انجام می شود . پس از تصویب هیات رئیسه دانشگاه ، یک پایه تشویقی اعطا می گردد ( حداکثر دو پایه در طول خدمت و به فاصله زمانی حداقل 5 سال )

ماده 4: اعضای هیات علمی که دارای سمت های مدیریتی مقامات موضوع ماده 79 ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی باشند به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت تعلق می گیرد .

 ماده 5 : اعضای هیات علمی که در سمت های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر با معاونان ذیربط وی باشند به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت تعلق می گیرد مشروط به اینکه حداقل فاصله زمانی دو پایه سال باشد.

ماده 6 : حداکثر مجموع پایه های تشویقی هر عضو هیات علمی در طول خدمت 7 پایه است

تبصره 1 - دریافت پایه های تشویقی به فاصله 2 سال امکان پذیر است به غیر از موارد مندرج در ماده یک که فاصله زمانی می تواند به تشخیص کمیته ترفیع رعایت نشود.

تبصره 2 - اعطای پایه تشویقی بطور سالانه توسط دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه بررسی و احکام از ابتدای فروردین همان سال تصمیم گیری اجرا می شوند.

تبصره 3 - به ازای هر 100 امتیاز ذخیره شده که در چارچوب ضوابط این دستورالعمل می باشد، در چهار سال منتهی به زمان اجرای دستورالعمل مذکور، یک پایه تشویقی تعلق می گیرد.

تبصره 4 - دریافت پایه های تشویقی منوط به این است که عضو در سه سال گذشته منتهی به اخذ پایه تشویقی، پایه ترفیع سالانه خود را دریافت کرده باشد.

تبصره 5 - در موارد مرتبط با ماده یک امکان افزایش پایه تشویقی تا 10 پایه به تشخیص کمیته منتخب ترفیع دانشگاه و تأیید هیأت رئیسه امکان پذیر است.

 

ماده 7: این شیوه نامه شامل کلیه اعضای رسمی هیات علمی است

ماده 8: پایه های تشویقی که به اعضای هیات علمی برای خدمت در دانشگاه های تازه تاسیس یا در حال توسعه ، بر اساس مصوبه هیات امنا اعطا می شود و پایه های تشویقی اعطایی به ایثار گران شامل ترفیعات موضوع این مصوبه نمی باشد.

ماده 9- این شیوه نامه در 9 ماده و 6 تبصره در تاریخ 16 / 12 / 1395 به تصویب هیأت امنای دانشگاه گیلان رسید و از تاریخ 1 / 7 / 1396 قابل اجرا است.