سامانه ترفیع  Members  
 
 
 
 
اعلانات
آیین نامه پایه تشویقی
با توجه به آغاز راه اندازی سامانه ترفیع ، پس از تکمیل اطلاعات و محاسبات امتیازها و سایر ضوابط مندرج در آیین نامه پایه تشویقی، این بخش از سامانه قابل دسترس خواهد بود.
 
دانلود آیین نامه پایه تشویقی