سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات المپیاد دانشجویی
نحوه ثبت نام و پذیرش داوطلبان شرکت در آزمون المپیاد غیر متمرکز منطقه 2

الف) دانشجوی حائز شرایط در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه (بخش المپیاد علمی)   ثبت نام می نمایند.

ب) کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه پروندهای متقاضیان را  بررسی و در صورت داشتن شرایط آنان را به گروه آموزشی مربوطه ارسال می نماید. 

ج) گروه آموزشی مربوطه با در نظر گرفتن معدل و سایر شرایط که توسط شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده 5 نفر را به عنوان نفرات اصلی و 3 نفر را هم به عنوان نفرات ذخیره انتخاب می‏ نماید.

د) معاون آموزشی دانشکده مربوطه پس از بررسی ضوابط و نحوه انتخاب دانشجویان نسبت به تایید دانشجویان انتخاب شده اقدام می‏ کند.

هـ) دفتر استعداد درخشان در موعد مقرر به دانشجویان منتخب جهت شرکت در المپیاد غیرمتمرکز اطلاع‏ رسانی می‏ کند و برای دانشجویان اعزامی کارت شرکت صادر می‏ نماید.