سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعیه شماره 5) زمان بندی مصاحبه برای داوطلبان دانشکده ریاضی

 

                                       زمان مراجعه داوطلبان مصاحبه دکتری دانشکده علوم ریاضی

ردیف

گروه آموزشی

گرایش

اولویت مراجعه بر حسب حرف اول نام خانوادگی

ساعت و روز

1

ریاضی محض

جبر

 

ازحرف الف تا ر

سه شنبه مورخ 01/05/98

ازحرف ز تا ی

چهار شنبه مورخ 02/05/98

2

ریاضی محض

آنالیز

از حرف الف تا د

سه شنبه مورخ 01/05/98

ازحرف ذ تا ی

چهار شنبه مورخ 02/05/98

3

ریاضی محض

هندسه

از حرف الف تا د

سه شنبه مورخ 01/05/98

از حرف ذ تا ی

چهار شنبه مورخ 02/05/98

4

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

از حرف الف تا س

سه شنبه مورخ 01/05/98

از حرف ش تا ی

چهار شنبه مورخ 02/05/98

5

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

از حرف الف تا ش

سه شنبه مورخ 01/05/98

از حرف ش تا ی

چهار شنبه مورخ 02/05/98

 

توجه:

1- تشکیل پرونده از ساعت 7:45  الی 13 عصر می باشد.

2- اولویت مصاحبه بر حسب زمان مراجعه برای تشکیل پرونده است.

3- به همراه داشتن اصل مدارک ثبت نامی، یک نسخه از مقالات و پایان نامه الزامی است.