سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعیه شمار3) قابل توجه داوطلبان گروه های آموزشی ریاضی محض و ریاضی کاربردی

 

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند

1- با توجه به عدم تخصیص ظرفیت پذیرش دکتری در گرایش عام ریاضی کاربردی، در رشته ریاضی کاربردی تنها در دو گرایش گرایش آنالیز عددی و بهینه سازی دانشجوی دکتری پذیرش می گردد. تاکید می گردد که در گرایش آنالیز عددی-ریاضی مالی در سال جاری ظرفیت پذیرش وجود ندارد. 

2- بدلیل ازدیاد تعداد داوطلبان، امکان برگزاری مصاحبه حضوری در چند روز وجود دارد. هرگونه تغییر در برنامه مصاحبه، در لینک "رشته ها و تاریخ مصاحبه" در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه قابل مشاهده است لذا توصیه می شود تاریخ مصاحبه را مجددا بررسی فرمایید.