سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

 
اعلانات
درخواست از کاربران محترم جهت ارسال نظرات یا درخواست ها برای توسعه سامانه از طریق بخش پشتیبانی

از کاربران محترم سامانه درخواست می شود تا درخواست های خود را در خصوص رفع مشکلات فنی احتمالی یا نظرات و پیشنهادها برای توسعه و ارتقای عملکرد سامانه از طریق بخش پشتیبانی سامانه ثبت و پیگیری بفرمایند.