سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعیه شماره 6) قابل توجه داوطلبان رشته مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
اطلاعیه شماره 5) زمان بندی مصاحبه برای داوطلبان دانشکده ریاضی
اطلاعیه شماره 4) قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری گروه شیمی
اطلاعیه شمار3) قابل توجه داوطلبان گروه های آموزشی ریاضی محض و ریاضی کاربردی
اطلاعیه شماره 2) مواد مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری در دانشکده علوم ریاضی
اطلاعیه شماره 1) کاهش حدنصاب نمره علمی در برخی کد رشته محل های نوبت دوم