ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی دارای پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در سال 1397

ردیفکد رشته محلگروه آموزشیرشتهگرایشدورهتاریخ مصاحبه
12377 شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه 9 خرداد
22401 شیمی شيميشيمي فيزيك پردیس خودگردان 9 خرداد
32432 شیمی شيميشيمي الي روزانه 9 خرداد
42468 شیمی شيميشيمي الي پردیس خودگردان 9 خرداد
52500 شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه 9 خرداد
62563 شیمی شيميشيمي معدني روزانه 9 خرداد
72682 زیست شناسی بيوشيمي روزانه 11 و 12 تیر
82689 زیست شناسی بيوشيمي پردیس خودگردان 11 و 12 تیر
92988 زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه 11 و 12 تیر
103019 فیزیک فيزيكذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه 19 خرداد
113176 فیزیک فيزيكذرات بنیادی و نظریه میدان ها پردیس خودگردان 19 خرداد
123040 فیزیک فيزيكاپتیک و لیزر روزانه 19 خرداد
133180 فیزیک فيزيكاپتیک و لیزر پردیس خودگردان 19 خرداد
143121 فیزیک فيزيكهسته اي روزانه 19 خرداد
153083 فیزیک فيزيكماده چگال روزانه 19 خرداد
163184 فیزیک فيزيكفيزيك پلاسما پردیس خودگردان 19 خرداد
173190 فیزیک فیزیکماده چگال پردیس خودگردان 19 خرداد
183057 فیزیک فيزيكفيزيك پلاسما روزانه 19 خرداد
193199 فیزیک فيزيكهسته اي پردیس خودگردان 19 خرداد
203798 مکانیک جامدات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات روزانه 19 خرداد
213833 مکانیک جامدات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات پردیس خودگردان 19 خرداد
223559 مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه پردیس خودگردان 12 خرداد
233531 مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه 12 خرداد
243601 مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه 12 خرداد
253431 مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه 30 تیر
264336 مهندسی شیمی مهندسي شيميفرایندهای جداسازی روزانه 12 خرداد
274416 مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي و علوم الياف روزانه 9 خرداد
284850 زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهي روزانه 12 خرداد
294884 زراعت و اصلاح نباتات اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه 19 خرداد
304496 علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه 19 خرداد
314526 علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس ازبرداشت گياهان باغباني پردیس خودگردان 19 خرداد
324641 علوم خاک مديريت منابع خاك روزانه 8 خرداد
334726 علوم دامی علوم دامیتغذيه طیور روزانه 19 خرداد
344706 علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه 19 خرداد
354962 بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه 9 خرداد
364974 بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزي پردیس خودگردان 9 خرداد
372016 روابط بین الملل روابط بین الملل نوبت دوم 12 خرداد
382000 روابط بین الملل روابط بين الملل روزانه 12 خرداد
391029 زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسي روزانه 12 خرداد
401069 زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسي نوبت دوم 12 خرداد
412779 ریاضی محض رياضيجبر روزانه 31 تیر
422820 ریاضی محض رياضياناليز روزانه 31 تیر
432847 ریاضی محض رياضيهندسه - توپولوژي روزانه 31 تیر
442933 ریاضی کاربردی رياضي كاربردياناليزعددي روزانه 31 تیر
455053 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل پردیس خودگردان 13 خرداد
465048 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه 13 خرداد
475056 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه 5 خرداد (10 صبح)
485064 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه 7 خرداد
495094 شیلات علوم و مهندسی شیلاتفراوری محصولات شیلاتی روزانه 13 خرداد
505077 شیلات علوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان روزانه 13 خرداد
515082 شیلات علوم و مهندسی شیلاتبوم شناسی آبزیان روزانه 13 خرداد
525009 گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزي روزانه 12 خرداد
535021 گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزي پردیس خودگردان 12 خرداد
545035 گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهي روزانه 19 خرداد
551490 علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي فرهنگي روزانه 12 خرداد
563859 دینامیک، کنترل و ارتعاشات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات روزانه 19 خرداد
573881 دینامیک، کنترل و ارتعاشات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات پردیس خودگردان 19 خرداد
583916 تبدیل انرژی مهندسي مكانيكتبديل انرژي روزانه 19 خرداد
593951 تبدیل انرژی مهندسي مكانيكتبديل انرژي پردیس خودگردان 19 خرداد
601836 روان شناسی روان شناسی روزانه 13 خرداد
611851 روان شناسی روان شناسی نوبت دوم 13 خرداد
622039 مدیریت مدیریت بازرگانیمدیریت سیاست گذاری بازرگانی روزانه 12 خرداد
632112 مدیریت مدیریت صنعتیتولید و عملیات روزانه 12 خرداد
645157 معماری معماریفناوری معماری بورس اعزام خارج 19 خرداد
655182 شهرسازی شهرسازیطراحی شهری بورس اعزام خارج 9 خرداد