ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 13) برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان رشته ریاضی

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری رشته ریاضی محض می رساند:

مصاحبه دکتری گروه ریاضی محض در تاریخ 1396/05/04 ساعت 8:30 خواهد بود.
مصاحبه دکتری گروه ریاضی کاربردی در تاریخ 1396/05/04 به شرح زیر برگزار خواهد شد:
گرایش تحقیق در عملیات: 8:30 صبح
گرایش آنالیز عددی (زیر گرایش مالی) : 8:30 صبح
گرایش آنالیز عددی (زیر گرایش عددی) در دو نوبت به شرح زیر برگزار می گردد:
داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(الف) تا (ع) ساعت 8/30
داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(غ) تا (ی) ساعت 14