ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 11) اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص ساعت مصاحبه

  بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی می رساند مصاحبه دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1396/04/24 در دو نوبت به شرح زیر برگزار خواهد شد:

داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(الف) تا (ع)  ساعت 8/30 

داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(غ) تا (ی) ساعت 14