ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 6) اطلاعیه دانشکده تربیت بدنی درخصوص تاریخ مصاحبه

افراد شرکت کننده

ساعت شروع

روز

تاریخ

کد

گرایش

گروه

افراد با نام خانوادگی الف تا ش

8:30

چهارشنبه

17/03/1396

1354 روزانه

مدیریت راهبردی در سازمانها و رویداد های ورزشی

مدیریت ورزشی

افراد با نام خانوادگی ص تا ی

8:30

شنبه

20/03/1396

کلیه داوطلبان

8:30

چهارشنبه

17/03/1396

1440 روزانه

حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

کلیه داوطلبان

8:30

چهارشنبه

17/03/1396

1408 روزانه

بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1437پردیس

کلیه داوطلبان

8:30

شنبه

20/03/1396

1395 روزانه

فیزیولوژی ورزشی قلب وعروق و تنفس

1431پردیس