ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 شماره تلفن گروه های آموزشی


 شماره تلفن تماس مدیران گروه های آموزشی

  

ردیف گروه آموزشی دانشکده شماره تلفن تماس (دفترمدیر گروه)
1 شیمی علوم پایه 33367262
2 فیزیک علوم پایه 33323132
3 زیست شناسی علوم پایه 33333647
4 مکانیک جامدات مهندسی مکانیک 33690274-8            داخلی 6054
5 دینامیک، کنترل و ارتعاشات مهندسی مکانیک 33690274-8         داخلی 6051  
6 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 33690274-8          داخلی 6052
7 مهندسی عمران فنی  33690274-8         داخلی 3087
8 مهندسی برق فنی 33690274-8       داخلی3002
9 مهندسی شیمی فنی 33690274-8          داخلی3005
10 مهندسی نساجی فنی 33690274-8         داخلی 3026
11 زراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی 33690274-8         داخلی 5098
12 علوم باغبانی علوم کشاورزی 33690274-8         داخلی 5080
13 خاک شناسی علوم کشاورزی 33690274-8          داخلی 5070
14 علوم دامی علوم کشاورزی 33690274-8         داخلی 5010
15 گیاهپزشکی علوم کشاورزی 33690274-8          داخلی 6029
16 بیوتکنولوژی کشاورزی علوم کشاورزی 33690274-8          داخلی 5075
17 علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی 33690274-8           داخلی 4134
18 زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی 33690274-8           داخلی 4030
19 روان شناسی ادبیات و علوم انسانی 33690274-8          داخلی 4050
20 مدیریت ادبیات و علوم انسانی 33690274-8         داخلی 4049
21 علوم اجتماعی ادبیات و علوم انسانی 33690274-8            داخلی4003
22 ریاضی محض علوم ریاضی 33362202
23 ریاضی کاربردی علوم ریاضی 33362208
24 جنگلداری منابع طبیعی 44323599         داخلی 140
25 شیلات منابع طبیعی 44323599          داخلی 142
26 معماری معماری و هنر 33690274-8    داخلی 3151
27 شهرسازی معماری و هنر 33690274-8    داخلی 3179

پیش شماره رشت  :   013