ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 شماره تلفن گروه های آموزشی


 

شماره تلفن تماس مدیران گروه های آموزشی

 

ردیف

گروه آموزشی

دانشکده

شماره تلفن تماس (دفترمدیر گروه)

1

شیمی

علوم پایه

33367262

2

فیزیک

علوم پایه

33323132

3

زیست شناسی

علوم پایه

33333647

4

مهندسی مکانیک

فنی

33690274-8              داخلی 3025


5

مهندسی عمران

فنی

 33690274-8              داخلی 3087


6

مهندسی برق

فنی

33690274-8                داخلی 3002


7

مهندسی شیمی

فنی

33690274-8          داخلی3005


8

مهندسی نساجی

فنی

33690274-8                داخلی 3026


9

زراعت و اصلاح نباتات

علوم کشاورزی

33690274-8         داخلی 5098


10

علوم باغبانی

علوم کشاورزی

33690274-8      داخلی 5080


11

علوم خاک

علوم کشاورزی

33690274-8          داخلی 5070


12

علوم دامی

علوم کشاورزی

33690274-8             داخلی 5010


13

بیوتکنولوژی کشاورزی

علوم کشاورزی

33690274-8             داخلی 5075


14

روابط بین الملل

ادبیات و علوم انسانی

33690274-8              داخلی 4134


15

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات و علوم انسانی

33690274-8              داخلی 4030


16

ریاضی محض

علوم ریاضی

33362202

17

ریاضی کاربردی

علوم ریاضی

33362208

18

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

33690685

19

فیزیولوژی ورزش

تربیت بدنی و علوم ورزشی

33690685

20

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

33690685

21

علوم جنگل

منابع طبیعی

44323599     داخلی 140


22

شیلات

منابع طبیعی

44323599         داخلی 142


 

 

پیش شماره رشت  :   013