ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان در مرحله تکمیل ظرفیت

 

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری سال ۹6 می رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹6 در مرحله تکمیل ظرفیت از بین پذیرفته شدگان واجد شرایط در مرحله آزمون کتبی متمرکز، از طریق بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشجو پذیرش نماید.

داوطلبان می بایست درصورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396و پس از مطالعه شرایط و نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

 

دانلود فایل آگهی پذیرش