ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی دوره دکتری سال 96

ردیفکد رشته محلرشتهگرایشدورهتاریخ مصاحبه
12434 شيميشيمي فيزيك روزانه 27 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
22459 شيميشيمي فيزيك پردیس خودگردان 27 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
32494 شيمي شيمي الي روزانه 26 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
42528 شيميشيمي الي پردیس خودگردان 26 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
52562 شيميشيمي تجزيه روزانه 27 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
62624 شيمي شيمي معدني روزانه 26 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
72639 شيمي شيمي معدني نوبت دوم 26 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
82694 زيست شناسي -سيستماتيك گياهي روزانه 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
92696 زيست شناسي -سيستماتيك گياهي نوبت دوم 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
102739 بيوشيمي روزانه 11تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
112747 بيوشيمي پردیس خودگردان 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
122744 بيوشيمي نوبت دوم 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
133067 زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
143070 زيست شناسي درياجانوران دريا نوبت دوم 11 تیر
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم پایه
153107 فيزيك اتمي وملكولي روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
163233 فيزيك اتمي وملكولي پردیس خودگردان 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
173134 فيزيك حالت جامد روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
183239 فيزيك حالت جامد پردیس خودگردان 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
193181 فيزيك هسته اي روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
203203 فيزيك حالت جامد نوبت دوم 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
213245 فيزيك فيزيك نظري پردیس خودگردان 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
223167 فيزيك فيزيك نظري روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
233250 فيزيك هسته اي پردیس خودگردان 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
243839 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات روزانه 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
253874 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات پردیس خودگردان 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
263861 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات نوبت دوم 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
273896 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات روزانه 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
283911 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات نوبت دوم 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
293919 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات پردیس خودگردان 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
303952 مهندسي مكانيك تبديل انرژي روزانه 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
313985 مهندسي مكانيك تبديل انرژي پردیس خودگردان 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
323970 مهندسي مكانيك تبديل انرژي نوبت دوم 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
333608 مهندسي عمرانسازه پردیس خودگردان 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
343584 مهندسي عمرانسازه روزانه 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
353653 مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه 21 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
363484 مهندسي برققدرت روزانه 20 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
374355 مهندسي شيمي روزانه 19 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
384444 مهندسي نساجيشيمي نساجي و علوم الياف روزانه 29 خرداد
ساعت 9 الی 12 و 14 الی 16- دانشکده فنی
394831 ژنتيك و به نژادي گياهي روزانه 29 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
404867 زراعت روزانه 7 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - مکان مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
414528 علوم و مهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه 24 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
424557 علوم و مهندسي باغباني اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني پردیس خودگردان 24 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
434538 علوم و مهندسي باغباني اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه 24 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
444556 علوم و مهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس ازبرداشت گياهان باغباني پردیس خودگردان 24 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
454678 مديريت منابع خاك روزانه 29 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح - محل مصاحبه: دانشکده علوم کشاورزی
464708 تغذيه دام روزانه 3 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
474722 اصلاح نژاد دام روزانه 3 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
484914 بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه 3 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
494927 بيوتكنولوژي كشاورزي پردیس خودگردان 3 تير
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
502020 روابط بين الملل روزانه 12 و 13 تیر
نام خانوادگی (الف) تا (ز) 12تیر و (ژ) تا (ی) 13 تیر - شروع مصاحبه از ساعت 8 صبح
511027 زبان وادبيات فارسي روزانه 24 تير
داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(الف) تا (ع) ساعت 8/30 داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(غ) تا (ی) ساعت 14
521075 زبان وادبيات فارسي نوبت دوم 24 تير
داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(الف) تا (ع) ساعت 8/30 داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی(غ) تا (ی) ساعت 14
532842 رياضيجبر روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30
542885 رياضياناليز روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30
552915 رياضيهندسه - توپولوژي روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30
563008 رياضي كاربردياناليزعددي روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30
573031 رياضي كاربرديتحقيق درعمليات روزانه 4 مرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30
581354 مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشي روزانه 17 و 20 خرداد
نام خانوادگی (الف) تا (ش) 17 خرداد و (ص) تا (ی) 20 خرداد - شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
591395 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس روزانه 20خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
601437 فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي پردیس خودگردان 17 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
611408 فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي روزانه 17 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
621431 فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي قلب وعروق و تنفس پردیس خودگردان 20 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
631440 اسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي حركات اصلاحي روزانه 17 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8:30 صبح
645017 علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل پردیس خودگردان 13 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
655010 علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل روزانه 13 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
665023 علوم و مهندسي جنگل عمران و بهره برداري جنگل روزانه 13 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
675030 علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل روزانه 13 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
685041 تکثیر و پرورش روزانه 22 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
695045 بوم شناسی آبزیان روزانه 22 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
705057 شيلاتعمل آوری روزانه 22 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
715060 شيلاتعمل آوری نوبت دوم 22 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
724962 حشره شناسي كشاورزي روزانه 27 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
734975 حشره شناسي كشاورزي پردیس خودگردان 27 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
744990 بيماري شناسي گياهي روزانه 23 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 9 صبح
751530 جامعه شناسيجامعه شناسي فرهنگي روزانه 27 خرداد
شروع مصاحبه از ساعت 8 صبح